مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) شب گذشته در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
آیت‌الله حائری شیرازی
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
آیت‌الله حائری شیرازی
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مجتبی رمضانی
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند
مراسم عزاداری رحلت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بیرجند